ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.08.2017 г., в 10:00 часа, в Конферентната зала на Община Гулянци, сградата на Общински съвет Гулянци, ет. 1, Община Гулянци и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) организират заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002- 0037 „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, реализиращ се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Община Гулянци е бенефициент по проекта в партньорство с СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС).

Общата цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфични цели:
 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.
Проектни резултати:
 • Осъществена информационна кампания зa идентифициране на 90 икономически неактивни младежи, които не са включени в заетост, образование или обучение;
 • Проведено мотивационно обучение, чрез което младежите придобиха умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа; явяване на интервю; използване на каналите за включване в образователната система, търсене на обучение, стаж и/или работа;
 • Осигурена субсидирана заетост на 90 младежи, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение;
 • Активирани младежи до 29г. към връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда”, включване в обучение във връзка с възможност за работа и/или към реализация на пазара на труда.

Следете ни на: www.gulyantsi.net и www.onprs.eu

21 Авг 2017

Проект "The Voice from the Past - Recalling Memories in Diversity" – REMEDY

Стартира проектът 577318-CITIZ- 1-2016- 1-IT- CITIZ-REMEM The Voice from the Past - Recalling Memories in Diversity – REMEDY. Той е насочен към остракизма и репресиите срещу гражданското общество по време на тоталитарните режими - уроците на миналото и тяхната актуалност днес. Проектът е съфинансиран по Програма "Европа за гражданите" 2014 – 2020. Той включва участието на организации от 10 европейски държави. Бенефициент е Община Джерачи Сикуло (Comune di Geraci Siculo), Италия, а "Организация за научно практическо развитие на студентите" ОНПРС е един от партньорите по проекта.

Проектът включва 4 основни събития:

 • Remembrance: Събитието ще обхване темите за остракизма, тоталитарните режими в различните европейски държави и потъпкването на демократичните ценности. То ще се проведе през месец ноември 2016 г. в Италия.
 • Reflection: Второто събитие, което ще се проведе в Полша през януари 2017 г., ще насърчи междукултурния диалог чрез отразяване на значението на тоталитарните режими днес.
 • Reconciliation: В Естония ще бъде организиран концерт и представяне на документален клип в памет на жертвите на тоталитарните режими.
 • Relation: Заключителното събитие по проекта ще бъде организирано в Германия под формата на изложба, представяща по различен начин исторически събития, свързани с тоталитарното управление.

В допълнение към тези 4 международни събития всеки партньор по проекта ще осъществи локално събитие, посветено на универсалните човешки ценности и свободи, спомняйки си за недемократичните периоди в историята на Европа.

Бенефициент по проекта: Comune di Geraci Siculo

Партньори по проекта: Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) - България, Dimos Istieas-Aidipsou (Greece), M2C (Germany), APSHSTDC (Portugal), Fundación Universitaria San Antonio de Cartagena (Spain), Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estonia), Albanian Association of Industrial Environmentalist (Albania), Multikultura (Poland), SE RDA (Romania).

Координираща организация: EProjectConsult – Istituto Europeo di Formazione e Ricerca Продължителност на проекта: 01 септември 2016 – 28 февруари 2018 (18 месеца) Финансираща програма: "Европа за гражданите" 2014 – 2020, Направление "Европейска памет за миналото"

01 Ное 2016

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 23.08.2016 г., в 10:00 часа, в Община Гулянци, Заседателна зала, Община Гулянци и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) организират пресконференция относно напредъка на проект BG05M9OP001-1.002-0037 „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, реализиращ се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Община Гулянци е бенефициент по проекта в партньорство с СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС).

Общата цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:
 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.
Основните проектни дейности са:

Дейност 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда:

Целта на дейността е осъществяване на контакт с неактивни лица на възраст 18-29г. в община Гулянци, поименно определяне на младежите, които не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда”. Дейността включва първична идентификация на младежите, провеждане на информационна кампания „Зелена заетост“ и последващо идентифициране на младежи за определяне на техните потребности.

Дейност 2: Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа:

Мотивационното обучение е насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. То ще включи 90 неактивни младежи.

Дейност 3: Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на клас 9 от НКПД 2011 г., за период от 6 месеца от групата професии: „Работници в градинарството“:

В рамките на дейността ще бъдат включени 90 младежи в субсидирана заетост в сферата на градинарството.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 384 120,00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Следете ни на: www.gulyantsi.net и www.onprs.eu

18 Авг 2016

ОДОБРЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0037 "АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ"

"Организация за научно практическо развитие на студентите" - ОНПРС, е партньор в одобрен проект с бенефициент ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ - BG05M9OP001-1.002-0037 "АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ".

Проектът цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:
 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

Предвид тревожната статистика за състоянието на младежите на пазара на труда, целева група на проектното предложения е: 90 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството. Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Гулянци.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Гулянци.

АДБФП № BG05M9OP001-1.002-0037-C01 / 25.04.2016 г., финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Наименование на бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Дата на стартиране: 25.04.2016 г.
Дата на приключване: 25.04.2017 г.

Стойност на бюджета в лева:
Общо: 384 120.00 ЛВ.
Финансиране от ЕС:
ИМЗ: 352 967.87 ЛВ.
ЕСФ: 0.00 ЛВ.
Национално финансиране: 31 152.13 ЛВ.

26 Апр 2016

Одобрен проект BG05M9OP001-1.002-0034 "Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг"

В последните години успешното включване на младите хора на пазара на труда и осигуряването на плавен преход между образование и заетост се очертаха като основни предизвикателства пред стабилното развитие на пазара на труда и социалните системи. Активирането на младите хора е важен приоритет на политиката по заетост и се обуславя, както от необходимостта от увеличаване на работната сила за поддържане на икономическия растеж, така и с цел социално включване. За да бъдат ефективни действията по активиране е необходим индивидуален подход. Поради тази причина, проектът цели идентифициране на 90 икономически неактивни младежи на възраст 18-29 г. в община Червен бряг чрез осъществяването на информационна кампания и индивидуална работа на терен, които да преминат мотивационно обучение и да бъдат наети чрез субсидирана заетост в общината за срок от 6 месеца на длъжности в областта на градинарството, строителството или чистотата.

Специфичните цели на проекта са:
 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Червен бряг за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Червен бряг.
Целеви групи на проектното предложения са:
 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството, озеленяването и поддръжката на градини, дворове, паркове;
 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на строителството;
 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения.

Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Червен бряг.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Червен бряг.

АДБФП № BG05M9OP001-1.002-0034-C01 / 26.04.2016 г., финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд


Стойност на бюджета в лева:
Общо 363 720.00 ЛВ.
Финансиране от ЕС:
ИМЗ: 334 222.31 ЛВ.
ЕСФ: 0.00 ЛВ.
Национално финансиране: 29 497.69 ЛВ.

Наименование на бенефициент: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на стартиране: 26.04.2016 г.
Дата на приключване: 26.04.2017 г.27 Апр 2016