21 Авг 2017

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 25.08.2017 г., в 10:00 часа, в Конферентната зала на Община Гулянци, сградата на Общински съвет Гулянци, ет. 1, Община Гулянци и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) организират заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-1.002- 0037 „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, реализиращ се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Община Гулянци е бенефициент по проекта в партньорство с СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС).

Общата цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфични цели:
  • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
  • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
  • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.
Проектни резултати:
  • Осъществена информационна кампания зa идентифициране на 90 икономически неактивни младежи, които не са включени в заетост, образование или обучение;
  • Проведено мотивационно обучение, чрез което младежите придобиха умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа; явяване на интервю; използване на каналите за включване в образователната система, търсене на обучение, стаж и/или работа;
  • Осигурена субсидирана заетост на 90 младежи, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение;
  • Активирани младежи до 29г. към връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда”, включване в обучение във връзка с възможност за работа и/или към реализация на пазара на труда.

Следете ни на: www.gulyantsi.net и www.onprs.eu