26 Апр 2016

ОДОБРЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.002-0037 "АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ"

"Организация за научно практическо развитие на студентите" - ОНПРС, е партньор в одобрен проект с бенефициент ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ - BG05M9OP001-1.002-0037 "АКТИВИРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ".

Проектът цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:
  • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
  • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
  • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

Предвид тревожната статистика за състоянието на младежите на пазара на труда, целева група на проектното предложения е: 90 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството. Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Гулянци.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Гулянци.

АДБФП № BG05M9OP001-1.002-0037-C01 / 25.04.2016 г., финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Наименование на бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Дата на стартиране: 25.04.2016 г.
Дата на приключване: 25.04.2017 г.

Стойност на бюджета в лева:
Общо: 384 120.00 ЛВ.
Финансиране от ЕС:
ИМЗ: 352 967.87 ЛВ.
ЕСФ: 0.00 ЛВ.
Национално финансиране: 31 152.13 ЛВ.