18 Авг 2016

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 23.08.2016 г., в 10:00 часа, в Община Гулянци, Заседателна зала, Община Гулянци и „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС) организират пресконференция относно напредъка на проект BG05M9OP001-1.002-0037 „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, реализиращ се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Община Гулянци е бенефициент по проекта в партньорство с СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“ (ОНПРС).

Общата цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:
  • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
  • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
  • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.
Основните проектни дейности са:

Дейност 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда:

Целта на дейността е осъществяване на контакт с неактивни лица на възраст 18-29г. в община Гулянци, поименно определяне на младежите, които не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда”. Дейността включва първична идентификация на младежите, провеждане на информационна кампания „Зелена заетост“ и последващо идентифициране на младежи за определяне на техните потребности.

Дейност 2: Предоставяне на мотивационно обучение за активно търсене на работа:

Мотивационното обучение е насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. То ще включи 90 неактивни младежи.

Дейност 3: Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на клас 9 от НКПД 2011 г., за период от 6 месеца от групата професии: „Работници в градинарството“:

В рамките на дейността ще бъдат включени 90 младежи в субсидирана заетост в сферата на градинарството.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 384 120,00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Следете ни на: www.gulyantsi.net и www.onprs.eu