Проекти

BG05M9OP001-1.002-0034-C01 "Активиране и осигуряване на заетост на младежи от Община Червен бряг"

В последните години успешното включване на младите хора на пазара на труда и осигуряването на плавен преход между образование и заетост се очертаха като основни предизвикателства пред стабилното развитие на пазара на труда и социалните системи. Активирането на младите хора е важен приоритет на политиката по заетост и се обуславя, както от необходимостта от увеличаване на работната сила за поддържане на икономическия растеж, така и с цел социално включване. За да бъдат ефективни действията по активиране е необходим индивидуален подход. Поради тази причина, проектът цели идентифициране на 90 икономически неактивни младежи на възраст 18-29 г. в община Червен бряг чрез осъществяването на информационна кампания и индивидуална работа на терен, които да преминат мотивационно обучение и да бъдат наети чрез субсидирана заетост в общината за срок от 6 месеца на длъжности в областта на градинарството, строителството или чистотата.

Специфичните цели на проекта са:

 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Червен бряг за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Червен бряг.

Целеви групи на проектното предложения са:

 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството, озеленяването и поддръжката на градини, дворове, паркове;
 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на строителството;
 • 30 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения.

Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Червен бряг.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Червен бряг.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Червен бряг.

Проектът се финансира от Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

BG05M9OP001-1.002-0037-C01 Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

В годините след началото на световната криза делът на младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, се увеличи значително, а България е една от страните в Европа с най-голям процент неактивни младежи. В този контекст настоящото проектно предложение си поставя за цел активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Специфичните цели на проекта са:

 • Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението;
 • Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група;
 • Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

Предвид тревожната статистика за състоянието на младежите на пазара на труда, целева група на проектното предложения е: 90 икономически неактивни младежи от 18 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които желаят да развиват своята професионална дейност в областта на градинарството. Всички младежи следва да са с местоживеене област Плевен, Северозападен район, приоритетно с постоянен / настоящ адрес на територията на населените места в община Гулянци.

Проектът ще се изпълнява в област Плевен, на територията на община Гулянци.

Период на изпълнение дейностите на проекта – 12 месеца.

Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.

BG01-KA347-013610 "Младежка гражданска инициатива"

Проектът подкрепя една от общите цели на европейското сътрудничество по въпросите на младежта, а именно "насърчаване на активна гражданска позиция, социално приобщаване и солидарност на всички млади хора". Тази цел придобива по-голямо значение в контекста на Европейската година за развитие, в която ще бъдат дискутирани ролята и отговорностите на младите хора в глобалния свят и аспектите на сътрудничеството за развитие като световната солидарност и справедливост. Проектът застъпва две от областите за действие в сферата на младежта: по-голямо участие на младежите в представителната демокрация и в гражданското общество, използвайки ефективно информационните и комуникационните технологии; и подкрепяне на доброволческата младежка дейност и популяризиране на нейното значение. Във връзка с това основната цел на проекта е насърчаване на активното гражданство на младите хора, чрез внедряването на иновативна платформа за диалог между младежите и лицата, отговорни за формиране на младежката политика на местно ниво. Специфичните цели, чието осъществяване ще спомогне за реализиране на основната цел, са:

 • Изграждане на ефективен модел на съвместното сътрудничество между младите хора, младежките организации и отговорните за младежката политика по места;
 • Увеличаване на ангажираността на младите чрез доброволчески дейности;
 • Разширяване на познанията на младежите относно младежките политики и Европейската година за развитие;

"Младежка гражданска инициатива" цели създаването на повече възможности за участие на младите хора в политическия живот, за да се преодолее антипатията към политическите въпроси и да се стимулира ангажираността към младежките политики, не само на местно, но и на национално и международно ниво. Проектът осигурява прякото участие на младежи на възраст между 18 и 30 години в 2 събития – семинар (30 младежи) и конференция (40 младежи).

Продължителност на проекта: 8 месеца.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+, Ключово действие 3: "Подкрепа за реформиране на политиките" – децентрализирана дейност "Структурен диалог".

За повече информация – може да посетите официалния сайт на проекта: yci.onprs.eu

BG01-KA205-001633 "Предприемачество и иновации за младежта"

Предприемачеството прави икономиката по-конкурентна и иновативна и създава заетост. Тази ориентация е стимулирана в Плана за действие "Предприемачество 2020 г." — Възраждане на предприемаческия дух в Европа, както и в редица основни документи на Съюза. В същото време в редица страни липсват достатъчно стимули и информация, които да подкрепят младите хора за започване на самостоятелна стопанска дейност. Всички европейски страни, в т.ч. и България, имат нужда от засилване на предприемаческия дух сред младите хора, окуражаване създаването на собствен бизнес и стабилизиране на институционалната и културната среда за иновации и ръст на малките и средните предприятия. "Предприемачество и иновации за младежта" се стреми да даде нужната информация и базови умения в сферата на предприемачеството, и да подпомогне срещата между млади инициативни хора, които искат да развиват предприемачески бизнес в България и Италия.

Проектът е насочен към насърчаване на предприемаческото мислене за навлизане и разширяване или дори създаване на нови пазарни ниши, за да може Европа да се справи с ниските нива на заетост. Той цели да стимулира инициативността сред младите хора за започване на собствен бизнес и да подпомогне създаването на нови бизнес контакти. Основната цел на проекта е насърчаване на предприемаческия дух за по-висока заетост и иницииране на бизнес начинания.

Основните целеви групи на проектното предложение са:

 • Млади предприемачи, които развиват своята дейност на територията на България или Италия;
 • Млади хора с интерес за стартиране на самостоятелен бизнес.

Партньори: Associazione Artistica Culturale "A Rocca" – Италия

Продължителност на проекта: 17 месеца.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+, Ключово действие 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Стратегически партньорства за областта.

За повече информация – може да посетите официалния сайт на проекта: yientrepreneur.net

BG01-KA105-001479 "Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад"

В контекста на това, че 2014 бе обявена за "Международната година на семейното фермерство" от страна на Организацията на обединените нации (OOН), проект "Младежи-доброволци в семейното фермерство – обединени за свят без бедност и глад" бе насочен към препозиционирането на семейното фермерство в центъра на агрикултурата и социалните политики на националните агенции, чрез откриване на "дупки" и възможности за промотирането на по-равно и балансирано развитие сред младежите извън големите градове, ангажирани пряко или непряко в сферата на земеделското производство.

Работната програма на проекта се проведе в град Кюстендил, който е разположен в Югозападна България и е сред най-плодородните места в страната. Кюстендил е център на земеделски район с вековни традиции в областта на овощарството, поради което градът и околностите му са известни като "овощната градина на България", което пряко кореспондира с идеята на проекта. В нея ще се включат 30 участници от 5 държави (България, Италия, Румъния, Турция и Грузия ).

Проектът цели да стимулира повече млади хора да разпознаят семейното фермерство и неговото значение в ежедневието ни, като път за кариерно развитие. Да бъдат създадени ефективни и устойчиви политики за семейното фермерство. В света има повече от 500 милиона семейни ферми. Те варират от дребни и средни фермери, селяни, местно население до рибари, скотовъдци и много други във всеки регион и биом на света. Систематизираните правила и подредените специфични изисквания целят улесняване на процесите по създаването на благоприятна среда за развитието на тази жизненоважна част от агрокултурата.

Партньори:

 • "Scambieuropei" – Италия;
 • "Future in Progress" – Румъния;
 • "SIQA"- Грузинска асоциация за образователни инициативи – Грузия;
 • "Genclik Akademisi Dernegi" – Турция.

Проектът е финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани – Проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Период на провеждане: 23.03. – 29.03.2015

BG051PO001-1.1.13-0442-C001 "Създаване на нови работни места в ОНПРС"

Общата цел е в ОНПРС да се създадат напълно оборудвани и обезпечени работни места за петима млади безработни до 29-годишна възраст

Дейности:

 1. Подготовка и управление на проекта
 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители
 3. Доставка на оборудване
 4. Провеждане на обучение по ключова компетентност «Водене на преговори» на заетите (кк "Умение за учене") от лицензиран ЦПО по утвърдена от МОМН програма
 5. Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход на преминалите обучение лица
 6. Информация и публичност

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 2014 г.

"Младежта и застаряващите общества на Европа – за солидарност между поколенията"

"Младежта и застаряващите общества на Европа – за солидарност между поколенията" има за цел да очертае ролята на младежите в процеса на поддържане на солидарност между поколенията в европейските общества с бързо нарастващ брой на възрастните хора. Участниците в проекта ще споделят своите виждания и опит по темата, допринасяйки за адекватното адресиране на предизвикателствата и възможните перспективи пред застаряващите хора. Целта ни е да дадем една по-ясна и пълна представа за проблема със застаряването и солидарността между поколенията, като открием общи решения, приложими на европейско ниво.

Проектът цели да даде отговор на основни въпроси като например как могат младите хора да подпомогнат и подкрепят застаряващите членове на обществото? Какви мерки се прилагат в различните страни по отношение на тези проблеми и как младежите взимат участие/могат да вземат участие в подобни инициативи? Как застаряващите членове на обществото биха могли да подпомогнат развитието на младежите чрез своя опит, познания и наставления?

Участници от 5 различни европейски страни – Малта, Унгария, Италия, Полша и България като домакин и координатор, ще се срещнат в комплекс в град Карлово, за да станат част от разнообразните проектни дейности. Всяка група от младежи се състои от 6 участника.

Обменът ще се проведе между 11.06.2012 г. и 18.06.2012 г.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на проекта: eugenerations.onprs.eu

"Централна и Източна Европа - заедно към европейската идея"

"Организация за научно практическо развитие на студентите" (ОНПРС) – гр. София, организира 10-дневен многостранен младежки обмен (20.11.2010 – 30.11.2010г.) между студенти с интереси в областта на европейската интеграция и политиките на ЕС от България, Полша, Унгария и Италия.

Чрез широка дискусия и запознаване с различните културни и исторически специфики на страните, участниците преодоляха междукултурните бариери и планираха бъдещи съвместни дейности. По време на реализацията на проекта се използваха вербални и мултимедийни презентации за представяне на страните-участнички, както и опознаване на традициите и кулинарните особености на страните. С помощта на кръгли маси, уъркшопове и симулационни игри, се обсъдиха въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на ЕС и глобалните предизвикателства, пред които са изправени младежите в съюза. Обменът постави млади хора в непосредствена близост един до друг, за да могат да споделят своите идеи, мисли и опит, както и гледните си точки, относно обичаите, навиците, традициите и трудностите на своите страни. Работният език бе английски.

Обменът се проведе в комплекс "Лесопарка" в Лясковец. Гостите-участници имаха възможността да посетят някои от забележителностите на града – Музеят на гурбетчийското градинарство и манастира "Св. св. Петър и Павел". Участниците посетиха също манастирите на Арбанаси, средновековните забележителности на Велико Търново и архитектурно-историческият резерват "Вароша" в Ловеч.

Младежкият обмен "Централна и Източна Европа - заедно към европейската идея" допринесе за обучението и бъдещите професионални планове на всеки един участник. С този проект поставихме началото на сближаване и сътрудничество със студенти и европейски организации в сферата на икономиката и европейската общност.