За Нас


Организация за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ през 2009г. в СГС. Получава удостоверението си за регистрация към Регистъра за сдруженията с нестопанска цел в обществена полза към Министерство на правосъдието през 2010г. Членове на ОНПРС са студенти от Университета за национално и световно стопанство, гр. София.

Нашите цели са:

  • Професионално и личностно развитие на членовете на сдружението в сферата на икономиката, правото, социалните науки и информационните технологии;
  • Съдейства за осъществяване на международно сътрудничество за придобиване на практически опит и умения и с оглед на професионална реализация на членовете на сдружението и студентската общност;
  • Подпомагане професионалната реализация на студентите и младите хора в България;
  • Повишаване на интереса на студентите за научно развитие.

Сдружението организира и участва в научни форуми, конференции, семинари, дискусии и други по теми от областта на икономиката, правото, социалните науки, информационните технологии и развитието на младите хора в България.  Разработват се проекти в посочените области.

Стремим се да създаваме трайни и системни взаимоотношения с представители на академичните и обществените среди, държавните органи, сдруженията с нестопанска цел и др., да  оказваме съдействие за обогатяване знанията на студентите и за тяхното реализиране в практиката.